Gai Tomida / Kazuma Nohara / Taiki Shigeno / Mahiro Yamamoto / Shunji Hanakago / Taiki Kato