Haruki Uehara / Yosuke Shimizu / Haruto Tokubo / Shui Morimoto / Yusuke Yoshii / Tatsuya Nomizo