Sho Tsuzuki / Haruto Tokubo / Taiki Kato / Masaharu Sumida / Gai Tomida / Tatsuya Nomizo / Music by Ryoji Morita "Evolve"