Isshin Tanaka / Sho Tsuzuki / Haruto Tokubo / Syui Morimoto / Yusuke Yoshii / Tatsuya Nomizo