Rejun Kunishi / Isshin Tanaka / Haruto Tokubo / Syui Morimoto / Hikari Yamada / Yusuke Yoshii