Taisei Kojima / Yuki Taniwa / Yuko Hirano / Takumi Matsutake / Tatsuki Miyamoto