Yuto Kato / Masanori Nakai / Motoki Mizoguchi / Yuki Miyamoto / Kengo Yanagimoto / Ryo Yokoyama